Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody mogą być pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lubi ich skupienia, np. sędziwe i okazałe drzewa, aleje drzew, skały. Na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Łomża znajduje się 19 pomników przyrody, w tym 1 głaz narzutowy.

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Obszary Natura 2000

Natura 2000 jest Europejską Siecią Ekologiczną utworzoną w celu zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne.

Parki krajobrazowe

W centralnej części Nadleśnictwa Łomża, wzdłuż rzeki Narew, utworzony został Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi.

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie wyróżniającym się krajobrazowo mogą być tworzone obszary chronionego krajobrazu.