Wydawca treści Wydawca treści

NATURA 2000

Natura 2000 jest Europejską Siecią Ekologiczną utworzoną w celu zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne.

Podstawą prawną od tworzenia obszarów Natura 2000 są zapisy zaimplementowane w Dyrektywie 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (zwanej dyrektywą ptasią) oraz Dyrektywie 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (zwanej dyrektywą siedliskową).
W Polsce obecnie jest 990 obszarów Natura 2000, co stanowi prawie 20% powierzchni lądowej Polski.

W zasięgu granic Nadleśnictwa Łomża znajduje się 5 obszarów specjalnej ochrony ptaków i 6 specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

Dyrektywa Ptasia:
1. PLB140001 Dolina Dolnego Bugu

2. PLB140014 Dolina Dolnej Narwi

3. PLB200005 Bagno Wizna (w Obszarze brak gruntów zarządzanych przez Nadl. Łomża)

4. PLB200006 Ostoja Biebrzańska (w Obszarze brak gruntów zarządzanych przez Nadl. Łomża)

5. PLB200008 Przełomowa Dolina Narwi


Dyrektywa Siedliskowa:
1. PLH140011 Ostoja Nadbużańska

2. PLH200008 Dolina Biebrzy (w Obszarze brak gruntów zarządzanych przez Nadl. Łomża)

3. PLH200018 Czerwony Bór

4. PLH200020 Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie (w Obszarze brak gruntów zarządzanych przez Nadl. Łomża)

5. PLH200023 Dolina Pisy (w Obszarze brak gruntów zarządzanych przez Nadl. Łomża)

6. PLH200024 Ostoja Narwiańska

Więcej informacji o NATURA 2000.