Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 

W lasach pod zarządem Nadleśnictwa Łomża utworzono 6 rezerwatów. Są to:

  1. Rezerwat Grabówka w Leśnictwie Wygoda
  2. Rezerwat Dębowe Góry w Leśnictwie Podgórze
  3. Rezerwat Kalinowo w Leśnictwie Drozdowo
  4. Rezerwat Wielki Dział w Leśnictwie Podgórze
  5. Rezerwat Rycerski Kierz w Leśnictwie Jednaczewo
  6. Rezerwat Uroczysko Dzierzbia w Leśnictwie Stawiski

1. Rezerwat Grabówka

Data utworzenia: 12-11-1996 r.  [Zarządzenie MŚ,ZNiL – Mon.Pol.Nr 75, poz. 679 z 1996 r.]
Plan Ochrony/zadania ochronne: TAK - Plan Ochrony
powierzchnia: ogólna 60,87 ha; leśna 60,87 ha;
rodzaj ochrony: CZĘŚCIOWA
cel ochrony: ZACHOWANIE ZE WZGLĘDÓW NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH WIELOGATUNKOWEGO LASU LIŚCIASTEGO O WYSOKIM STOPNIU NATURALNOŚCI
opis: Rezerwat obejmuje niewielki fragment lasu naturalnego pochodzenia reprezentującego zespół grądu Tilia-Carpinetum. W drzewostanie dominuje grab i dąb szypułkowy. W północnej części rezerwatu występuje szereg starych dębów w wieku ponad 100 lat. Flora rezerwatu liczy ok. 110 gatunków roślin naczyniowych i kilkanaście gatunków mszaków. W południowej części rezerwatu występuje wąskie rynnowate obniżenie okresowo podtapiane, z roślinnością łęgową typu łęgu jesionowo-olszowego (Circaeo-Alnetum)
lokalizacja:Leśnictwo Wygoda [oddział: 77, 81 ]

Mapa z lokalizacją Rezerwatu Grabówka

Plan ochrony dla rezerwatu z 6 grudnia 2016 r.

2. Rezerwat Dębowe Góry

Data utworzenia: 30-03-2001 r.  [Rozporządzenie Nr 9/01; Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 8 poz. 149]
Plan Ochrony/zadania ochronne: NIE
Informacje ogólne:
powierzchnia: ogólna  99,31 ha; leśna 99,31 ha;
rodzaj ochrony: CZĘŚCIOWA
cel ochrony: ZACHOWANIE W STANIE NATURALNYM ZESPOŁU ŚWIETLISTEJ DĄBROWY Z DĘBEM BEZSZYPUŁKOWYM, STANOWIĄCEGO ISTOTNĄ WARTOŚĆ ZE WZGLĘDÓW PRZYRODNICZYCH, NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH
opis: Prawie na całej powierzchni występuje drzewostan dębowy złożony z obu dębów: bezszypułkowego i szypułkowego. Drzewostan jest stosunkowo młody, częściowo odroślowy, a więc naturalnego pochodzenia, co znacznie podnosi jego przyrodniczą wartość. Duże powierzchnie zajmują zbiorowiska świetlistej dąbrowy z bardzo bogatym runem, w skład którego wchodzą liczne rzadkie gatunki kserotermiczne. Dużą powierzchnię zajmuje też sosnowo-dębowy bór mieszany. Drzewostan również dość młody złożony z sosny i dębu naturalnego pochodzenia.
lokalizacja: [oddział: 139,140,141 (całe) ]

3. Rezerwat Kalinowo
Data utworzenia: 23-06-1972 r.  [Zarządzenie MLiPD; Mon.Pol. 72.36.202 z 24VII1972]
Plan Ochrony/zadania ochronne: [brak]
Informacje ogólne:
powierzchnia: ogólna 69,76 ha; leśna 69,76 ha;
rodzaj ochrony: CZĘŚCIOWA
cel ochrony: ZACHOWANIE ZE WZGLĘDÓW NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH FRAGMENTU LASU GRĄDOWEGO ORAZ INNYCH ZBIOROWISK LEŚNYCH I MURAWOWYCH W PRZEŁOMOWYM ODCINKU NARWI
opis: Charakterystyczne dla przełomu Narwi zbiorowiska lasów grądowych, zwłaszcza grąd typowy – Tilio-Carpinetum typicum, dąbrowa świetlista – Potentillo albae-Quercetum i murwy kserotermiczne. Urozmaicona rzeźba terenu z głębokimi wąwozami i stokami o spadku do 40o.
lokalizacja:[oddział: 188a, 188b, 188c, 188d, 188f, 189a,189b, 189c, 189d, 189f, 189h ]

4. Rezerwat Rycerski Kierz
Data utworzenia: 03-03-1989 r.  [Zarządzenie MOŚ,ZNiL – Mon.Pol.Nr 9, poz. 77 z 1989 r.]
Plan Ochrony/zadania ochronne: [brak]
Informacje ogólne:
powierzchnia: ogólna 42,44 ha; leśna 42,44 ha;
rodzaj ochrony: CZĘŚCIOWA
cel ochrony: ZACHOWANIE GINĄCYCH ZBIOROWISK GRĄDU CZYŚĆCOWEGO I DĄBROWY ŚWIETLISTEJ
opis: Centralną część rezerwatu zajmuje dąbrowa świetlista, z dorodnym drzewostanem dębowo-sosnowym. Bardzo bogatą warstwę krzewów reprezentuje 21 gatunków. Bardzo długa jest lista gatunków ziół z licznymi gatunkami chronionymi i rzadkimi. W południowej i południowo-wschodniej części rezerwatu dominuje grąd czyśćcowy z wielogatunkowymi i wielowiekowym lasem liściastym.
lokalizacja:[oddział 21 bez pododdziału 21-ax ]

5 Rezerwat Uroczysko Dzierzbia
Data utworzenia: 30-03-2001 r.  [Rozporządzenie Nr 8/01 Wojewody Podlaskiego; Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 8 poz. 148]
Plan Ochrony/zadania ochronne: TAK - Plan ochrony
Informacje ogólne:
powierzchnia: ogólna 71,89 ha; leśna 71,35 ha;
rodzaj ochrony: CZĘŚCIOWA
cel ochrony: ZACHOWANIE W STANIE NATURALNYM TYPOWO WYKSZTAŁCONYCH ZBIOROWISK LASÓW ŁĘGOWYCH I OLSÓW, STANOWIĄCYCH ISTOTNĄ WARTOŚĆ ZE WZGLĘDÓW PRZYRODNICZYCH, NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH
opis: Rezerwat obejmuje niewielki fragment lasu naturalnego pochodzenia reprezentującego zespół grądu Tilia-Carpinetum. W drzewostanie dominuje grab i dąb szypułkowy. W północnej części rezerwatu występuje szereg starych dębów w wieku ponad 100 lat. Flora rezerwatu liczy ok. 110 gatunków roślin naczyniowych i kilkanaście gatunków mszaków. W południowej części rezerwatu występuje wąskie rynnowate obniżenie okresowo podtapiane, z roślinnością łęgową typu łęgu jesionowo-olszowego (Circaeo-Alnetum)
lokalizacja: [oddział: 38(cały), 40b,40c,40d,41a,41b,41c,41d,41f,41g,41i,42a,42b,42c,42d,42h ]

Plan ochrony dla rezerwatu z 6 grudnia 2016 r.

6. Rezerwat Wielki Dział
Data utworzenia: 25-06-1990 r.  [Zarządzenie MOŚ,ZNiL; Mon.Pol. Nr 31 poz. 248]; powiększony Zarządzeniem RDOŚ w Białymstoku z dn. 17 maja 2016 r. Dz.U.Woj.Podl. poz. 2260
Plan Ochrony/zadania ochronne: [brak]
Informacje ogólne:
powierzchnia: ogólna 174,58 ha; leśna 174,58 ha;
rodzaj ochrony: ŚCISŁA
cel ochrony: ZACHOWANIE W STANIE NIENARUSZONYM NAJWIĘKSZEGO W DOLINIE NARWI KOMPLEKSU LASÓW ŁĘGOWYCH NATURALNEGO POCHODZENIA Z LICZNYMI DRZEWAMI POMNIKOWYMI.
opis: Większą część rezerwatu zajmuje zbiorowisko olsu typowego, występujące w dwóch postaciach – z Phragmites communis oraz ols turzycowy. Znaczne powierzchnie pokrywa łęg jesionowo-olchowy.
lokalizacja: [oddział: 111c, 113a-113c,114a-114f, 115, 116a-116c, 117a-117d, 118a ]