O nadleśnictwie

Podstawowe informacje o Naszym Nadleśnictwie, a także galerie fotograficzne naszych pracowników

Zasoby leśne

Trochę słów i liczb o naszych lasach

Hodowla lasu

Hodowla lasu ma na celu zachowanie istniejących lasów i kształtowanie nowych, a wszystko to z uwzględnieniem naturalnych procesów lasotwórczych.

Ochrona lasu

Las narażony jest na niezliczoną ilość czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych. Ochrona lasu ma na celu zapobieganie i ograniczenie działania tych czynników.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego Nadleśniczy prowadzi racjonalną gospodarkę leśną.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Łomża. Formy ochrony - zasięg, lokalizacje, informacje.

Certyfikaty

Certyfikaty FSC® i PEFC przyznane RDLP BIAŁYSTOK

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przyjętych do nadzoru na mocy porozumień ze starostwami wynosi 25 tys. ha.