Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

 Użytki ekologiczne tworzone są na mocy uchwały rady gminy. Na terenie Nadleśnictwa Łomża utworzono 10 Użytków ekologicznych.

Bagno-Drogoszewo
Akt ustanawiający: Uchwała Nr XII/58/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 marca 2008 r.
Powierzchnia: 10,78 ha
Lokalizacja: Leśnictwo Miastkowo wydz. 29-b, obręb ewidencyjny Drogoszewo, w sąsiedztwie żwirowni, po lewej stronie drogi krajowej jadąc w kierunku Ostrołęki. GPS 21°46'32"E 53°8'8,93"
Opis: Teren leśny , podmokły, graniczy z bagnem.Na gruncie rośnie głównie brzoza(70%), osika (30%) i wierzba , tworząc kępy o różnym stopniu zadrzewienia. Rosną tam rzadkie gatunki roślin: bagno zwyczajne, borówka bagienna, torfowiec


Starorzecze-Szablak
Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.
Powierzchnia: 2,51 ha
Lokalizacja: Leśnictwo Jednaczewo wydz. 3-b, obręb ewidencyjny Szablak, GPS 21°59'12,84"E  53°14'14,24"N,
Opis: Użytek utworzony w celu zachowania w naturalnym stanie starorzecza Narwi z roślinnością wodną i bagienną. Część środkową, z otwartą wodą, pokrywa gęsto zespół osoki aloesowatej Stratiotetum aloidis, miejscami z niewielkimi płatami rzęs Lemno-Spirodeletum. Nieco dalej od środka starorzecza, w miejscach stale podtopionych występuje zespół manny mielec Glycerietum maximae oraz niewielkie kępy pałki szerokolistnej Typha latifolia. Obrzeża starorzecza zajmują zespoły mozgi trzcinowatej Phalaridetum arundinaceae, turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis i trzcinnika lancetowatego Peucedano - Calamagrositetum canescentis. Na obrzeżach starorzecza są ślady żerowania bobrów.


Pniewo - bagno Brzeziny
Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.
Powierzchnia: 13,65 ha
Lokalizacja: wydz.212-b,212-c w Leśnictwie Podgórze, obręb ewidencyjny Pniewo, GPS 22°13'3,3"E  53°5'41,6"N, blisko drogi z Pniewa do Gaci.
Opis: Fragment rozległej, zatorfionej doliny Narwi z licznymi dołami po kopaniu torfu. Roślinność odznacza się dużym zróżnicowaniem. Na całej powierzchni dominuje łozowisko Salicetum pentandro - cinereae z dużym udziałem kruszyny. Liczne doły potorfowe mają otwarte lustro wody z występującym tu masowa rogatkiem Ceratophyllum demersum, miejscami z pływającym na powierzchni żabiściekiem Hydrocharis morsus - ranae. Bujna roślinność i bogactwo krzewiastych wierzb zapewnia obfitą bazę żerową dla bobrów.

Wyszomierz - bagno Moczary
Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.
Powierzchnia: 2,53 ha
Lokalizacja: wydz. 122-k - Leśnictwo Żabikowo, obręb ewidencyjny Wyszomierz Wielki, GPS 22°5'22,2"E 52°53'46,78"N
Opis: Śródleśne obniżenie ulegające osuszeniu w wyniku ogólnego obniżenia poziomu wody gruntowej. W części południowej dużą powierchnię zajmuje łozowisko Salicetum pentandro-cinereae z pojedyńczymi i grupami brzozy brodawkowatej, olszy i osiki. Warstwę krzewów stanowią Salix cinerea, Salix aurita, Frangula alnus.

Serwatki I
Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.
Powierzchnia: 0,46 ha
Lokalizacja: wydz. 220-d - Leśnictwo Rogienice, obręb ewidencyjny Serwatki, GPS 21°55'15,23"E  53°15'25,86"N
Opis: Śródleśne obniżenie ulegające osuszeniu w wyniku ogólnego obniżenia poziomu wody gruntowej. W części środkowej znajduje się torfowisko wysokie z luźno roznącymi sosnami i brzozami.
 

Serwatki II
Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.
Powierzchnia: 0,30 ha
Lokalizacja: wydz. 220-h - Leśnictwo Rogienice, obręb ewidencyjny Serwatki, GPS 21°54'55,8"E  53°15'29,1"N
Opis: Śródleśne płytko zatofione, okresowo podmokłe płaskie obniżenie ulegające osuszeniu w wyniku ogólnego obniżenia wody gruntowej. Większość powierzchni

Chmielewo - bagno Niecka
Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.
Powierzchnia: 1,87 ha
Lokalizacja: wydz. 43-c - Leśnictwo Stawiski, obręb ewidencyjny Chmielewo,  GPS 22°6'13,41"E  53°22'15,59"N
Opis: Śródleśne, okresowo krótkotrwałe podmokłe nieckowate obniżenie terenu, ulegające osuszeniu w wyniku ogólnego obniżenia poziomu wody. Prawie całą powierzchnię zajmuje podsuszone łozowisko złożone z Salix aurita i Salix cinerea.

Stawiski - Bagienko
Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.
Powierzchnia: 0,30 ha
Lokalizacja: wydz. 67-d - Leśnictwo Stawiski, obręb ewidencyjny Stawiski,  GPS 22°9'19"E  53°21'27"N 
 

Mały Płock - bagno Białe
Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.
Powierzchnia: 0,30 ha
Lokalizacja: wydz. 103-d - Leśnictwo Rogienice, obręb ewidencyjny Mały Płock,  GPS 22°3'42"E  53°17'52"N 

Poryte Jabłoń - Pastwisko
Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.
Powierzchnia: 0,30 ha
Lokalizacja: wydz. 69-c - Leśnictwo Wygoda, obręb ewidencyjny Poryte Jabłoń,  GPS 22°11'39"E  53°1'16"N 

Zapraszamy do sprawdzenia lokalizacji i informacji o użytkach ekologicznych na stronie: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf