Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przyjętych do nadzoru na mocy porozumień ze starostwami wynosi 25 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa Łomża z 55 tys. ha lasów, lasy prywatne zajmują około 33 tys. ha. (60%).  Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przyjętych do nadzoru na mocy porozumień ze starostwami wynosi natomiast ok. 19,3 tys. ha.

·         Starostwo Powiatowe w Łomży – około 16500 ha

·         Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej – około 1800 ha

·         Urząd Miejski w Łomży- około 22 ha

Zakres nadzoru nad lasami innych własności w zależności od przekazanych przez starostę zadań wchodzą między innymi:

·         lustracja stanu lasu na gruncie oraz ocena zgodności wykonanych przez właścicieli prac z przepisami ustawy o lasach , uproszczonymi planami urządzania lasu lub decyzjami,

·         wnioskowanie do starosty o wydanie decyzji administracyjnych lub wydawanie decyzji administracyjnych właścicielom lasów, kontrola wykonania obowiązków wynikających z tych decyzji,

·         wysyłanie upomnień i wnioskowanie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku nie wykonania zadań określonych w uproszczonym planie urządzania lasu lub decyzji,

·         cechowanie drewna i wystawianie właścicielom dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania.

Do obowiązków właściciela należy przede wszystkim:

·         ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu,

·         wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach,

·         pielęgnowanie i ochrona lasu, w tym usuwanie drzew opanowanych przez owady, wywróconych , złamanych, suchych,

·         prowadzenie racjonalnej wycinki drzew (pozyskania drewna) zgodnie z uproszczonymi planami urządzania lasu lub decyzjami w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,

·         wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem przeznaczonym dla właścicieli lasów.  Poniżej poradnik do pobrania

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. (86) 216-43-64


PROW Zalesienia

PROW Zalesienia - przyjmowanie wniosków

Nadleśnictwo Łomża rozpoczęło przyjmowanie wniosków o plan zalesienia
w ramach PROW 2014-2020.
 
Termin przyjmowania wniosków w ARiMR - 1 czerwca – 31 lipca br. 
 

Dla kogo???

Pomoc może być przyznana beneficjentowi, jeżeli:

- został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

- zobowiązał się do:

·         wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia, a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia wykonania również jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami – w przypadku ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie,

·         pielęgnacji zalesienia wykonanego na gruncie, o którym mowa w lit. a, lub zalesienia występującego na gruncie wskutek sukcesji naturalnej, zgodnie z wymogami planu zalesienia, przez 5 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej – w przypadku ubiegania się o przyznanie premii pielęgnacyjnej,

·         utrzymania zalesienia wykonanego na gruncie, o którym mowa w lit. a, przez 12 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej – w przypadku ubiegania się o przyznanie premii zalesieniowej.

Pomoc jest przyznawana beneficjentowi do gruntów:

·         wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyłączeniem trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych),

·         przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

·         stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka lub własność jednostki,

·         powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem,

- położonych poza:

·         obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadao ochronnych tych obszarów,

·         obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Pomoc jest przyznawana jeżeli beneficjent uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania
zalesienia – w przypadku ubiegania się o wsparcie na zalesienie, a planowane wykonanie zalesienia jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga uzyskania takiej decyzji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Pomoc na zalesianie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wsparcie na zalesienie przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu następujących kryteriów wyboru operacji:

a.   14 pkt – jeżeli  grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na korytarzach ekologicznych w rozumieniu art. 5 pkt 2  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) położonych na obszarze Natura 2000 określonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

b.   12 pkt – jeżeli grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na obszarach zagrożonych erozją wodną określonych w załączniku  do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie n orm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 344), zwanych dalej "gruntami erozyjnymi"

c.   10 pkt - grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do śródlądowych wód powierzchniowych, o których mowa w art. 5 ust. 3  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

d.   8 pkt jeżeli grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są gruntami o nachyleniu terenu powyżej 12°

e.   6 pkt jeżeli grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do lasu lub obszaru zalesionego

f.    4 pkt jeżeli grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są położone w województwie o lesistości poniżej 30%

Zgodnie z ww. rozporządzeniem wsparcie otrzymają wnioski, które uzyskają minimum 6 punktów.

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania planu zalesienia, rolnik powinien złożyć do Nadleśnictwa wniosek o jego sporządzenie, dołączając do tego wniosku następujące dokumenty:

·         wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

·         materiał graficzny wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lub kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie,

·         zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy potwierdzające, że grunty przeznaczone do wykonania zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia – w przypadku braku karty informacyjnej, o której mowa w drugim tiret,

·         oświadczenie rolnika albo jednostki o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty,

·         wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną,

·         w przypadku gruntów z sukcesją naturalną lub planowanego wykonania zalesienia części działki ewidencyjnej, lub planowanego wykonania zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°wymagana jest mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca:

o   wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych, na których są położone,

o   wskazanie granic gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° i określenie powierzchni tych gruntów,

o   wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni,