Wydawca treści Wydawca treści

oferta łowiecka

W Nadleśnictwie Łomża funkcjonuje Ośrodek Hodowli Zwierzyny na dwóch obwodach łowieckich.

Zapraszamy Państwa serdecznie na polowanie do Nadleśnictwa Łomża!

 

Nadleśnictwo Łomża zarządza dwoma ośrodkami hodowli zwierzyny, których łączna powierzchnia wynosi około 19 200 ha.

<>

Obwód łowiecki nr 208 jest obwodem leśnym. Położony jest pomiędzy Łomżą a Zambrowem, w centralnej części kompleksu leśnego Czerwony Bór.

 Jego powierzchnia wynosi 6 947 ha, z czego 5 264 ha stanowią lasy. Cały kompleks leśny Czerwonego Boru rozciąga się południkowo, pasem o szerokości 1-10 km i długości około 60 km, zajmując powierzchnię ponad 10 tys. ha. Pierwotnie obszar ten stanowiła Puszcza Czerwona, której nazwa znaleziona została w dokumentach z początków XVI w. Nazwa pochodzi od zabarwienia kory modrzewia, który dawniej był na tym obszarze gatunkiem panującym. Za czasów zaboru pruskiego tereny te zostały wykarczowane a następnie ponownie zalesione w połowie XIX w. Ponowne dewastacje drzewostanu miały miejsce w czasie I wojny światowej i tuż po niej. Po wyrębie teren został przejęty przez wojsko w charakterze poligonu, który został zlikwidowany dopiero w 2002 roku, kiedy to teren przekazano Nadleśnictwu Łomża. Obwód ten charakteryzuje się wysoką liczebnością populacji zwierzyny grubej, w szczególności jelenia szlachetnego. Dlatego też najwięcej myśliwych odwiedza nas w okresie rykowiska.

<>

Obwód łowiecki o numerze 171 jest obwodem polnym.  Jego obszar biegnie od Łomży do Wizny, wzdłuż północnego brzegu rzeki Narew.

Znaczną część obwodu stanowi Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi.  Jego powierzchnia wynosi 12 241 ha.  Obwód charakteryzuje się wyjątkowo ciekawym  ukształtowaniem rzeźby terenu powstałego w wyniku przebicia się rzeki Narew przez  wysoczyznę Kolneńską i  Wysokomazowiecką.  W dolinie rzeki Narew zachowały się wartościowe zbiorowiska roślinności wodnej, szuwarowej, torfowiskowej, łąkowej oraz niewielkimi fragmenty lasów łęgowych. Teren ten atrakcyjny jest w szczególności dla myśliwych zainteresowanych polowaniem na rogacze oraz zwierzynę drobną.

 

Zapraszamy do kontaktu