Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego Nadleśniczy prowadzi racjonalną gospodarkę leśną.

Plan sporządza się na okresy dziesięcioletnie przez firmy zajmujące się tzw. taksacją lasu. Prace trwają z reguły około dwóch lat. Dotyczą one inwentaryzacji zasobów przyrodniczych t.j. drzewostanów z całym bogactwem wnętrza lasu, począwszy od rozpoznania gleb, ich żyzności, wszystkich warstw roślinnych w lesie t.j runa, podszytu, podrostu, wreszcie pomiaru elementów poszczególnych gatunków drzew w drzewostanach. Z zebranych w trakcie prac terenowych informacji sporządza się odpowiednie dokumenty jak opisy taksacyjne lasu, szereg rejestrów , tabel, map, które po rozważaniach w kwestii zasadności projektowanych wskazań gospodarczych, przedstawia się Ministrowi właściwemu do spraw środowiska do akceptacji.

Plan urządzenia Nadleśnictwa Łomża na lata 2010-2019 zatwierdzony został decyzją Ministra Środowiska z 21 kwietnia 2010 r.

Od 2010 r. funkcjonuje w Nadleśnictwie Łomża Leśna Mapa Numeryczna. Jest to system informacji przestrzennej scalający plan urządzenia lasu z mapami, co powala na sporządzanie map tematycznych i analiz przestrzennych.  Efekt można zobaczyć m.in. tu:  interaktywna mapa ochrony przyrody

Podział powierzchniowy. Wizualizacja opracowana na podstawie Leśnej Mapy Numerycznej. [Oprac. M.Kiełczewski]]