Powrót

Przetarg na dzierżawę garażów

Przetarg na dzierżawę garażów

Nadleśnictwo Łomża ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę 4 pomieszczeń garażowych zlokalizowanych w budynku gospodarczym murowanym, posadowionym na działce geodezyjnej nr 20143/4 w obrębie ewidencyjnym Łomża, pod adresem 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 60, o łącznej powierzchni użytkowej 81.64 m2, (numer inwentarzowy budynku 132/3) jak również części ww. działki geodezyjnej o powierzchni 162 m2, na której posadowiona jest ww. nieruchomość.

Teren przeznaczony pod dzierżawę jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (oznaczony symbolem 1U) i jest przeznaczony pod usługi z zakresu administracji, handlu, gastronomii oraz związanych z prowadzeniem działalności: hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
W dzierżawionych pomieszczeniach może być prowadzona działalność handlowo-usługowa, zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Dotychczas w tych pomieszczeniach był zlokalizowany autoryzowany przedstawiciel (sklep i serwis) firmy Husqvarna.
Cena wywoławcza wynosi 1200,00 zł. netto za 1 miesiąc.
Proponowana wysokość czynszu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty ogrzewania i energii elektrycznej zgodnie ze wzorem umowy.
Dzierżawca ma obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości za dzierżawione pomieszczenia i grunty do Urzędu Miasta w Łomży.
Po przeprowadzonym przetargu zostanie zawarta umowy dzierżawy na czas nieokreślony zgodnie z załączonym wzorem.
Oferta winna zawierać dane zgodne z załączonym wzorem.
Wzór oferty dostępny do pobrania poniżej oraz będzie dostępny nieodpłatnie w siedzibie Nadleśnictwa Łomża – pokój Nr 3.
Oferty zgodne ze wzorem należy złożyć do 17 września 2021 r. do godziny 1000.
Oferty muszą być złożone w zaklejonych kopertach, na kopercie należy umieścić imię i nazwisko (nazwę) oraz adres oferenta, a także napis: „Przetarg na dzierżawę pomieszczeń garażowych w Nadleśnictwie Łomża”.
Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Łomża w Łomży, ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża – w sekretariacie, lub wysłać pocztą na ww. adres.
Oferty przesłane pocztą muszą fizycznie dotrzeć do Nadleśnictwa najpóźniej w terminie i czasie określonym powyżej.
Oferty złożone po terminie będą odsyłane bez otwierania.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2021 r. o godzinie 1030, w siedzibie Nadleśnictwa Łomża w Łomży ul. Nowogrodzka 60- sala nr 1.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 14 dni od ostatecznej daty otwarcia ofert. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Łomża.
Umowa może być zawarta po rozstrzygnięciu przetargu nie wcześniej niż od 1 października 2021 r.
Jedynym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert, będzie wysokość czynszu.
W przypadku złożenia, dwóch lub więcej ofert o jednakowej cenie, zostanie przeprowadzona licytacja ustana, o jej terminie oferenci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżone przez uczestnika przetargu, skarga musi być złożona na piśmie w terminie 7 dni od daty umieszczenia informacji o rozstrzygnięciu przetargu.
Ogłaszający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
Ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej nadleśnictwa oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku siedzibie Nadleśnictwa Łomża.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Sławomir Pieniek tel. (0-86) 216-45-43 lub 600-478-323.

Poniżej dostępna informacja z otwarcia ofert.
 


 

Sprzedaż

Sprzedaż

PROJEKTY UE PROJEKTY UE

Nadleśnictwa i inne