Asset Publisher Asset Publisher

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości

Czerwony Bór dz. ew. nr 580

INFORMACJA

O wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości

Łomża,   20 lutego 2020

Przetarg realizowany na podstawie art. 38 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2007 r.

  1. Data, miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 10. 15 w siedzibie Nadleśnictwa Łomża przy ul. Nowogrodzkiej 60 w Łomży, 18-400 Łomża, w Sali nr 1 „Sala narad”.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:
  2.  
  3. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Jednostka rejestrowa - G1

Oznaczenie działki – Arkusz: 4, Nr działki: 580, Powierzchnia: 4,6922 ha

Identyfikator działki – 201405_2.0008.AR_4.580

Określenie konturów użytków gruntowych wraz z powierzchnią – PsVI – pastwiska trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (0,3815 ha), Lzr-PsVI (1,5042 ha), Ws – wody stojące(0,4836 ha), N – nieużytki (2,2024 ha), Bi – tereny zabudowane inne (0,1205 ha).

  1. Liczba uczestników przetargu i liczba osób niedopuszczonych do przetargu:

W przetargu udział wzięła jedna osoba.

Nie było osób niedopuszczonych do przetargu.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości i cena nabycia nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 275 000,00 zł netto (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Podana cena nie zawiera podatku VAT. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży będzie ona objęta tym podatkiem.

Na przetargu osiągnięto cenę nabycia: 2 320 500,00 zł netto (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100)

  1. Imię i nazwisko  albo nazwa osoby, ustalonej jako nabywca albo informacja o przyczynach nieustalenia nabywcy nieruchomości:

W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości jest:

Grom Group Sp. z o.o. ul. Wspólna 2C M.2-4, 05-075 Warszawa Wesoła, reprezentowana przez Wojciecha Grabowskiego.